Refleksjon og diskusjon

1-10 min

Diskusjon knyttet til det utfylte skjemaet og oppgaven du brukte.


20 min

Presenter oppgaven du brukte i undervisningsøkten for kollegaen(e) dine. Diskuter følgende med utgangspunkt i skjemaet du har fylt ut:

  • Hvilke strategier brukte elevene for å løse oppgaven(e)?
    • Brukte de samme strategier som du forventet?
  • Hva observerte du som gjør at du kan si at elevene var engasjerte i arbeidet med oppgaven?
  • Hvordan kan oppgavens plassering på «linjen» ha noe å si for elevaktivitet og/eller elevenes læringsutbytte?