5.6 Arbeidsmiljøloven/andre rettigheter

Når en student er i praksis i en virksomhet, skal studenten anses som arbeidstaker på praksisstedet. Det vil si at studenten er underlagt Arbeidsmiljølovens plikter og rettigheter. Dette medfører at studenter har samme rettigheter og skal følge samme prosedyre som de ansatte dersom en er utsatt for skade i praksissituasjon (for eksempel stikk på brukt kanyle).  

 

Ved skade: Praksisstedets skademeldingsskjema skal fylles ut snarest. Skademeldingsskjema sendes til praksisstedets personalavdeling. Skademelding til NAV fylles ut og sendes til det NAV-kontor som studenten hører til. 

Ved fare for inokulasjonssmitte (blodsmitte) skal prosedyrer som gjelder på praksisstedet følges. Bedriftshelsetjenesten på praksisstedet er ansvarlig for oppfølging, og det skal meldes som angitt over. 

Ved ulykke får du dekket utgifter til lege/behandling av NAV, men: Du har ikke yrkesskadeforsikring på lik linje som ansatte ved UiS har via Statens pensjonskasse. 

Generelt kan egenandeler forekomme. 

Ammetid 

Studenter i praksis har også rett til ammefri. Vær oppmerksom på at retten til ammefri ikke gir rett til redusert antall obligatoriske undervisningstimer eller praksistimer.