E-VEI

Current Status
Ikke påmeldt
Price
Gratis
Get Started

Velkommen til introduksjonskurs i praksisveiledning

Ida Helene Mykkeltveit, studieprogramleder Master i anestesi-, intensiv-, og operasjonssykepleie

Kurset er utviklet i tett samarbeid mellom utdanningsavdelingen i Helse Stavanger og fagmiljøene ved det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger. 

Veiledning og læring i praksis foregår parallelt med at kvalitet og pasientsikkerhet skal ivaretas. Studentene skal lære praktiske oppgaver og utvikle evne til selvstendige vurderinger, prioriteringer og beslutninger. Praksisveileder skal støtte studentens progresjon og oppnåelse av læringsutbytter. Et godt arbeidsmiljø påvirker læringsmiljø og kvaliteten på veiledningstilbudet. Det foregår kontinuerlig veiledning av studenter uten at det er krav om en formell veilederkompetanse. Uten kompetanse og påfyll i dette viktige arbeidet, kan det oppleves som utfordrende. 

Hvem er kurset for

Målgruppe for kurset er praksisveiledere med daglig oppfølging av studenter. En praksisveileder omtales gjerne i praksis som kontaktjordmor, kontaktsykepleier, studentveileder eller bare veileder.

Oppbygging av kurset

Kurset er delt inn i to deler:  

Del 1 består av en E-læringspakke med fem moduler. Disse vil gi deg en kort innføring i teori omkring veiledning med henvisning til anbefalt litteratur. Hver modul avsluttes med refleksjonsspørsmål som blir brukt som utgangspunkt for diskusjon i samlingen i del 2. Del 1 skal gjennomføres individuelt og kan deles opp i kortere økter uten at du må starte på nytt. Alle modulene skal være gjennomført før du deltar på del 2.  

Når du ser dette ikonet på kurssiden så kan du også lytte på innholdet i stedet for å lese. Innholdet er fortsatt det samme.

Del 2 består av et to-dagers kurs med fysisk tilstedeværelse. Her skal dere sammen med praksisveiledere fra andre avdelinger utveksle erfaringer, simulering i grupper, utdype og reflektere over ulike metoder for veiledning og vurdering av studentene. Mer informasjon om kursprogrammet finner du på informasjonssiden vår.

 

Her kan du laste ned en utskriftsvennlig versjon av hele kursinnholdet.

Læringsutbytte

Målsetting er at deltakeren etter avsluttet kurs har kunnskaper og ferdigheter som gir en større trygghet i egen rolle som veileder, samt bidra til bedre læring for studentene i praksis:

  • Har kunnskap om hva veiledning av studenter innebærer
  • Har kunnskap om relasjonens, dialogens og refleksjonens betydning for studentens læring
  • Har kunnskap om studenters rettigheter og veileders plikter gjennom hele praksisforløpet
  • Har ferdigheter i læringsfremmende feedback/respons og samtale
  • Planlegger og gjennomfører veiledning av studenter
  • Anvender ulike veiledningsmetoder og verktøy i veiledning av studenter
  • Reflekterer over sin rolle, sitt ansvar og betydning som praksisveileder